Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγικά
1.1. Η ιστοσελίδα www.balafoutas.gr (στο εξής «Ιστοσελίδα») έχει δημιουργηθεί από την ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”, που εδρεύει στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 997612586, που της ανήκει το σύνολό του κατά πλήρη κυριότητα (στο εξής μνημονευόμενη ως «Επιχείρηση»).
Κάθε φορά που γίνεται χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με αυτούς.
1.2. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις, έστω και μερικά, δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας.
1.3. Μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδα.

2. Πληροφορίες ενημερωτικού χαρακτήρα
2.1. H Επιχείρηση μπορεί να παρέχει, μέσω της Ιστοσελίδας, πληροφορίες ενημερωτικού χαρακτήρα, οι οποίες αποσκοπούν στην πληρέστερη ενημέρωση των χρηστών της αναφορικά (ενδεικτικά) με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης και τους κλάδους δραστηριοποίησής της.
Οι πληροφορίες αυτές συνίστανται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε συμβουλές, παρουσίαση νέων εμπορευμάτων της Επιχείρησης κ.λπ.. Προς επίτευξη των σκοπών αυτών, η Επιχείρηση μπορεί να απευθύνεται σε τρίτα άτομα, τα οποία με τις γνώσεις τους μπορούν να παράσχουν τις σχετικές πληροφορίες, όπως λ.χ. εγκαταστάτες, πελάτες της Επιχείρησης κ.λπ.. Οι πληροφορίες αυτές είναι ελεύθερα προσβάσιμες στους χρήστες της Ιστοσελίδας.
2.2. Η Επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την ορθότητα, την εγκυρότητα και την επιστημονική τεκμηρίωση των αναρτημένων πληροφορίων στην Ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν πρόταση για πραγμάτωση της αντίστοιχης δραστηριότητας από τους χρήστες της Ιστοσελίδας αλλά έχουν μόνο ενημερωτικό ή/και διαφημιστικό χαρακτήρα.
Συνεκδοχικά, οι απόψεις τρίτων προσώπων που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα με οποιαδήποτε μορφή (όπως λ.χ. εγγράφως, μέσω συνέντευξης, οπτικοακουστικό υλικό κ.λπ.) απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις των προσώπων αυτών, χωρίς απαραίτητα να υιοθετούνται από την Επιχείρηση και δεν συνιστούν πρόταση για πραγματοποίηση οποιασδήποτε αγοράς από την Επιχείρηση.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης αναλαμβάνει ο ίδιος την αποκλειστική ευθύνη για την υλοποίηση κάθε πληροφορίας που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, κατά την κρίση του και χωρίς να αξιώσει οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης από την Επιχείρηση.

3. Υποχρεώσεις – Ευθύνη της Επιχείρησης
3.1. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους.
Η Επιχείρηση δηλώνει ρητά ότι δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, που κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.
3.2. Η Επιχείρηση δεν φέρνει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας. Κανένα μέρος του παρεχόμενου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη.
3.3. Η Επιχείρηση δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή καθώς επίσης και να τροποποιήσει ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
4.1. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.
4.2. Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην Επιχείρηση ή κατά περίπτωση στους προβαλλόμενους χρήστες που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

5. Cookies
5.1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μία ιστοσελίδα μπορεί να στείλει στο πρόγραμμα περιήγησης ενός χρήστη για αποθήκευση στο σκληρό δίσκο. Τα cookies μπορούν να κάνουν τη χρήση της Ιστοσελίδας ευκολότερη, με την αποθήκευση και τη διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης, τις εφαρμογές, τις προτιμήσεις και άλλες πληροφορίες του χρήστη. Η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για την Ιστοσελίδα. Όταν ο χρήστης της Ιστοσελίδας πλοηγείται σε αυτήν, ορισμένα στοιχεία μπορεί να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, συλλέγονται χωρίς να παρέχονται οι πληροφορίες από τον χρήστη) με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως είναι η συλλογή δεδομένων πλοήγησης.
5.2. Η Επιχείρηση επίσης, μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων (όπως το Google Analytics) προκειμένου να συλλέξει χωριστά πληροφορίες για τη συμπεριφορά των επισκεπτών της Ιστοσελίδας. Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων χρησιμοποιούν cookies για να παρέχουν στην Επιχείρηση μη προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή των χρηστών στην Ιστοσελίδα (λ.χ. τον αριθμό των επισκέψεων, τον χρόνο παραμονή στην εκάστοτε υποσελίδα), με σκοπό τη βελτίωση του GUI και της εμπειρίας, που αποκομίζει ο χρήστης.
5.3. Τυχόν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο κατά την περίπτωση αγοράς εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, για την οποία ο χρήστης ενημερώνεται ρητά και καλείται να συναινέσει θετικά ως προς τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Επιχείρηση δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

6. Τελικές Διατάξεις
6.1. Οι παρόντες όροι χρήσης της Ιστοσελίδας https://www.balafoutas.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων.
6.2. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Επιχείρηση που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από το σύνολο των χρηστών καθώς και η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνεπάγεται από αυτούς την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου της στο σύνολό τους.
6.3. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της για την άσκηση κάθε ενδεδειγμένης δικαστικής και εξωδικαστικής πράξης, εφόσον κριθεί ότι επισκέπτες ή/και χρήστες της Ιστοσελίδας προβαίνουν σε ενέργειες σε βάρος της, οι οποίες ενδεικτικά και μη περιοριστικά μπορεί να επιφέρουν βλάβη στα συμφέροντά της.
6.4. Οι παρόντες όροι χρήσης επέχουν θέση σύμβασης μεταξύ της Επιχείρησης και του χρήστη, ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, που διατίθενται από την Ιστοσελίδα. Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο του παρόντος κειμένου.
6.5. Η Επιχείρηση μπορεί να τροποποιεί εν όλω η εν μέρη του παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει του χρήστες της Ιστοσελίδας.
6.6. Το περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Εφόσον από την εφαρμογή των όρων προκύψει ζήτημα ερμηνείας ή/και οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ διαφορετικών γλωσσών, υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο έναντι κάθε μετάφρασης.
6.7. Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που μπορεί να ανακύψει από την εφαρμογή του παρόντος, αποκλειστικά καθ’ ύλην και κατά τόπο Δικαστήρια ορίζονται αυτά της Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα.

7. Επικοινωνία – Στοιχεία Επιχείρησης
H ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ” εδρεύει στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 997612586, με αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 043307506000, στην αποκλειστική κυριότητά του ανήκει ο διαδικτυακός τόπος www.balafoutas.gr. H ηλεκτρονική του διεύθυνση, μέσω της οποίας άμεσα οποιοσδήποτε χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε σχετικό σχόλιο ή ερώτημα είναι: info@balafoutas.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310472800.

ΕΣΠΑ