Πολιτική Απορρήτου

ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”, η οποία στο παρόν θα καλείται για λόγους συντομίας ως “Επιχείρηση” είναι πλήρως συμμορφωμένη ως προς τις απαιτήσεις που απορρέουν από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αντισυμβαλλομένων της. Ακολουθούν τα κύρια χαρακτηριστικά του τρόπου συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα που έχει ο κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας της Επιχείρησης (www.balafoutas.gr). Ο χρήστης της ιστοσελίδας, ο οποίος θα αποστείλει οποιοδήποτε μήνυμα μέσω της ειδικής καρτέλας της Ιστοσελίδας, δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση των κάτωθι όρων, ότι συμφωνεί με αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι τους έχει κατανοήσει εξολοκλήρου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

info@balafoutas.gr

H Επιχείρηση δεσμεύεται να απαντήσει στα αιτήματα το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός των χρονικών ορίων που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

1.  Εύρος παροχής προσωπικών δεδομένων, σκοπός και χρονική διάρκεια τήρησής τους

Η Επιχείρηση αποθηκεύει τις πληροφορίες, τις οποίες παρέχετε κατά της αποστολής του μηνύματός σας, χωρίς δημιουργία προφίλ. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν προαιρετικά το ονοματεπώνυμό σας, τον τηλεφωνικό σας αριθμό, τη διεύθυνση της κατοικίας σας ή της επαγγελματικής σας έδρας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιλέξετε εσείς να αποστείλετε.

Οι ίδιες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην περίπτωση, που δημιουργήσετε προφίλ, οπότε ισχύουν τα ίδια.

Σε περίπτωση που αναφερθείτε για οποιονδήποτε λόγο σε τρίτο πρόσωπο, δηλώνετε ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεσή του για την κοινοποίηση των προσωπικών του στοιχείων προς την Επιχείρηση.

Αυτονόητα, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην έννοια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων υπάγονται μόνο όλα τα ανωτέρω στοιχεία, εφόσον αφορούν ατομική επιχείρηση, ιδιώτη ή κάθε είδους εταιρία, εφόσον από την επωνυμία ή τον διακριτικό της τίτλο, μπορεί να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς την υπόσταση ενός φυσικού προσώπου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καλύπτεται από τις γενικές διατάξεις δικαίου, που ισχύουν και εφαρμόζονται στην Ελλάδα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα και εν γένει όλες οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται για το εύλογο χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών από την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού έτους που αποστείλατε μήνυμα στην Επιχείρηση. Η Επιχείρηση μπορεί να σας στέλνει ανά περιοδικά χρονικά διαστήματα ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω e-mail ή στα νούμερα των κινητών, που έχετε δηλώσει, προκειμένου να σας ενημερώνει σχετικά με νέα διαθέσιμα εμπορεύματα, υπηρεσίες ή τις εν γένει δραστηριότητές της. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μη λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος, η Επιχείρηση διαγράφει αμέσως όλα τα προσωπικά σας δεδομένα.

Διευκρινίζεται ότι στην έννοια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υπάγεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η Επιχείρηση δε θα ζητήσει ποτέ την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

2.  Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η Επιχείρηση δεν κοινοποιεί τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός από:

 • τις δημόσιες αρχές, εφόσον λάβει προς τούτο τέτοιο αίτημα,
 • σε συνεργαζόμενους δικηγόρους, προκειμένου για την άσκηση των δικαιωμάτων της, στα πλαίσια του νόμου και
 • Σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις – προμηθευτές, εφόσον κριθεί από την Επιχείρηση ότι απαιτείται αυτό, για την εμπεριστατωμένη απάντηση επί του μηνύματός σας.

3.  Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, προκειμένου να μην υπάρχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία συνίστανται τόσο σε φυσικά εμπόδια όσο και σε ηλεκτρονικά – τεχνικά. Ενδεικτικά, οι τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Επιθετική χρήση τείχους προστασίας και απομόνωση δικτύου στην υποδομή του.
 • Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα συστήματα διακομιστών της Επιχείρησης από δημόσιο σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο.
 • Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο σύστημα διακομιστών της Επιχείρησης σε κανένα πρόσωπο, τόσο σε φυσική μορφή όσο και εξ αποστάσεως εκτός από τα ειδικά εξουσιοδοτημένα προς τούτο.
 • Παρακολουθείται οποιοδήποτε ελάττωμα ασφαλείας σε οποιαδήποτε «βιβλιοθήκη» χρησιμοποιεί η Επιχείρηση και διορθώνονται μόλις εκδοθεί μια ενημερωμένη έκδοση.
 • Τα συστήματα διακομιστών της Επιχείρησης βρίσκονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο δωμάτιο, έχοντας προ- νοήσει για την ασφαλή λειτουργία του ακόμα και σε περίπτωση πλημμύρας ή πτώσης της τάσης του ρεύματος.
 • Χρήση ελέγχου ταυτότητας με 2 παράγοντες σε όλους τους ευαίσθητους λογαριασμούς της Επιχείρησης.
 • Η Επιχείρηση θα ειδοποιήσει τους χρήστες για τυχόν παραβίαση δεδομένων τους το αργότερο εντός 24 ωρών, αφότου η παραβίαση γίνει αντιληπτή από αυτήν.

4. Δικαιώματα χρηστών

Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, πέραν των όσων αναγράφονται ανωτέρω, είναι τα εξής: η πρόσβαση, η διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (“δικαίωμα στη λήθη”) ή περιορισμός της επεξεργασίας που σας αφορούν ή αντίταξη στην επεξεργασία, καθώς και στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα γνωστοποίησής σας όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

5.  Λοιπές πληροφορίες

Η νομιμότητα συλλογής και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων εδράζεται στην πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της Επιχείρησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δε μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της.

Μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε εγγράφως οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αυτό συνεπάγεται ότι όλες οι πληροφορίες που έχετε δώσει στην Επιχείρηση θα διαγραφούν το συντομότερο και ότι εφεξής δε θα έχετε δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών ή χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας της Επιχείρησης.

Η συλλογή και η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων γίνεται στην Ελλάδα.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της Επιχείρησης έχει υποβληθεί σε εκτίμηση επιπτώσεων (αντίκτυπου) της επεξεργασίας (Data protection impact assessment) και δεν έχει προσλάβει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer – D.P.O.), καθώς δεν απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η εταιρία με την επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”.

Σε περίπτωση που κρίνετε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας, παρά τις προσπάθειες που μπορεί να καταβάλει η Επιχείρηση για να ικανοποιήσει τα αιτήματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, τηλέφωνο 210 6475600, ηλεκτρονική διεύθυνση contact@dpa.gr

Για κάθε διαφορά, αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται αυτά της Θεσσαλονίκης.

 

ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

H ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”, που εδρεύει στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, επί του αγροτεμαχίου αρ. 334 Νέας Ραιδεστού, με Α.Φ.Μ. 997612586, η οποία στο παρόν θα καλείται για λόγους συντομίας ως “BALAFOUTAS”, είναι πλήρως συμμορφωμένη ως προς τις απαιτήσεις που απορρέουν από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αντισυμβαλλομένων της. Ακολουθούν τα κύρια χαρακτηριστικά του τρόπου συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα που έχει ο κάθε αντισυμβαλλόμενος. Ο αντισυμβαλλόμενος, δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση των κάτωθι όρων, ότι συμφωνεί με αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι τους έχει κατανοήσει εξολοκλήρου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με το παρόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@balafoutas.gr

Η BALAFOUTAS δεσμεύεται να απαντήσει στα αιτήματα το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός των χρονικών ορίων που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

Το παρόν κείμενο αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων που λειτουργούν είτε ατομικά είτε για τρίτους και εν γένει για κάθε πρόσωπο, που παραθέτει τα προσωπικά του στοιχεία για οποιονδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε αφορμή στην BALAFOUTAS.

1.  Εύρος παροχής προσωπικών δεδομένων, σκοπός και χρονική διάρκεια τήρησής τους

Η BALAFOUTAS αποθηκεύει τις πληροφορίες, τις οποίες παρέχετε, προκειμένου να συνεργαστείτε με αυτήν. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση e-mail σας, τον τηλεφωνικό σας αριθμό και τη διεύθυνση της κατοικίας σας ή της επαγγελματικής έδρας. Επιπρόσθετα, η BALAFOUTAS μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για παροχή επιπλέον πληροφοριών, που άπτονται της υποχρέωσης για συμμόρφωση στη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία καθώς και στο δίκαιο των δικαιοπραξιών (όπως για παράδειγμα τον Α.Φ.Μ. σας). Ενδεχόμενα κατά το χρονικό διάστημα που συμβάλλεστε με η BALAFOUTAS να χρειαστεί να προσκομίσετε επιπρόσθετα έγγραφο, προκειμένου η BALAFOUTAS να είναι σε θέση να συμμορφώνεται με ό,τι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα και εν γένει όλες οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται για το εύλογο χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών από την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού έτους που πραγματοποιήσατε την τελευταία σας συναλλαγή με την BALAFOUTAS. Η BALAFOUTAS μπορεί να σας στέλνει ανά περιοδικά χρονικά διαστήματα ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω e-mail ή στα νούμερα των κινητών, που έχετε δηλώσει, προκειμένου να σας ενημερώνει σχετικά με νέες διαθέσιμες υπηρεσίες ή τις εν γένει δραστηριότητές του. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μη λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος, η BALAFOUTAS διαγράφει αμέσως όλα τα προσωπικά σας δεδομένα.

Διευκρινίζεται ότι στην έννοια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υπάγεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η BALAFOUTAS δε θα ζητήσει ποτέ την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Η BALAFOUTAS δύναται να κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο που αυτό θα κρίνει (όπως για παράδειγμα διαμέσω των ιστοσελίδων της, μέσω των καναλιών της στα social media κ.λπ.) τα στοιχεία σας της επιχείρησής σας (όπως για παράδειγμα την επωνυμία σας, τον διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση της έδρας σας και το τηλέφωνό σας), προκειμένου να υποδεικνύει σε υποψήφιους πελάτες τη συνεργασία σας με την BALAFOUTAS και επομένως να προτείνεται η αγορά εμπορευμάτων από εσάς.

2.  Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η BALAFOUTAS μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών στις εξής περιπτώσεις:

 1. Για λόγους υγείας σε δημόσια ή ιδιωτικά θεραπευτικά κέντρα (λ.χ. νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας κ.λπ.), σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.
 2. Για εκπαιδευτικούς/ψυχαγωγικούς λόγους (λ.χ. αγορά ονομαστικών εισιτηρίων για προβολή θεατρικής παράστασης, αγορά εξατομικευμένου δώρου κ.λπ.).
 3. Για λόγους διακρίβωσης έκνομων δραστηριοτήτων σε βάρος της BALAFOUTAS.
 4. Σε συνεργαζόμενους λογιστές ή ελεγκτές, με σκοπό τη φορολογική της συμμόρφωση.
 5. Σε συνεργαζόμενους δικηγόρους, με σκοπό την άσκηση των δικαιωμάτων της, στα πλαίσια του νόμου.
 6. Σε κάθε περίπτωση, που υπάρξει αίτημα από δημόσια αρχή για οποιονδήποτε λόγο.
 7. Για την περίπτωση εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.

3.  Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η BALAFOUTAS λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, προκειμένου να μην υπάρχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία συνίστανται τόσο σε φυσικά εμπόδια όσο και σε ηλεκτρονικά – τεχνικά. Ενδεικτικά, οι τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Επιθετική χρήση τείχους προστασίας και απομόνωση δικτύου στην υποδομή του.
 • Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα συστήματα διακομιστών του από δημόσιο σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο.
 • Παρακολουθείται οποιοδήποτε ελάττωμα ασφαλείας σε οποιαδήποτε «βιβλιοθήκη» χρησιμοποιείται και διορθώνονται μόλις εκδοθεί μια ενημερωμένη έκδοση.
 • Χρήση ελέγχου ταυτότητας με 2 παράγοντες σε όλους τους ευαίσθητους λογαριασμούς.
 • Η BALAFOUTAS θα ειδοποιήσει τους αντισυμβαλλομένους του για τυχόν παραβίαση δεδομένων τους το αργότερο εντός 24 ωρών, αφότου η παραβίαση γίνει αντιληπτή από την BALAFOUTAS.

4.  Δικαιώματα χρηστών

Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, πέραν των όσων αναγράφονται ανωτέρω, είναι τα εξής: η πρόσβαση, η διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (“δικαίωμα στη λήθη”) ή περιορισμός της επεξεργασίας που σας αφορούν ή αντίταξη στην επεξεργασία, καθώς και στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα γνωστοποίησής σας όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

5.  Λοιπές πληροφορίες

Η νομιμότητα συλλογής και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων εδράζεται στην πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργασία σας με το BALAFOUTAS. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν μπορείτε να αντισυμβάλλεστε με το BALAFOUTAS με οποιονδήποτε τρόπο.

Μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε εγγράφως οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αυτό συνεπάγεται ότι όλες οι πληροφορίες που έχετε δώσει στο P2D θα διαγραφούν το συντομότερο και ότι η συνεργασία σας σας με το τελευταίο τερματίζεται.

Η συλλογή και η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων γίνεται στην Ελλάδα.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της BALAFOUTAS έχει υποβοηθεί σε εκτίμηση επιπτώσεων (αντίκτυπου) της επεξεργασίας (data protection impact assessment).

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η εταιρία την επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”. Σε περίπτωση που κρίνετε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας, παρά τις προσπάθειες που μπορεί να καταβάλει η BALAFOUTAS για να ικανοποιήσει τα αιτήματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, τηλέφωνο 210 6475600, ηλεκτρονική διεύθυνση contact@dpa.gr

Αρμόδια για οποιαδήποτε αναφορά προκύπτει κατά την εφαρμογή του παρόντος ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

H έναρξη συνεργασίας διά της υπογραφής οποιουδήποτε εγγράφου, που εκδίδεται από την εταιρία με επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”, επί του οποίου υπάρχει είτε τυπωμένο το παρόν είτε υπερσύνδεσμος, ο οποίος οδηγεί στο παρόν, τεκμαίρει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων, που έγιναν πλήρως κατανοητοί στο σύνολό τους.

ΕΣΠΑ